Szukaj w serwisie

×

Regulamin przekazywania Treści do publikacji

za pośrednictwem Serwisu thefad.pl

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przekazywania Treści do publikacji przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu thefad.pl. 
 2. Serwis thefad.pl jest udostępniany przez Thefad Limited z siedzibą w Fernwood Business Park, Unit 14, Newark, NG24 3JP, Wielka Brytania, wpisaną do rejestru spółek w Londynie 9 lipca 2009 roku pod numerem 06957972.
 3. Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z możliwości przekazywania Treści, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownik przed przesłaniem do TheFad Ltd Treści, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, wyraża zgodę na niezwłoczne opublikowanie Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 5. Przesłanie do Thefad Ltd Treści oznacza zawarcie przez Użytkownika z Thefad Ltd umowy w zakresie przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl oraz publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych THEFAD LTD) na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Regulamin - niniejszy Regulamin

THEFAD LTD – TheFad Limited z siedzibą w Fernwood Business Park, Unit 14, Newark, NG24 3JP, Wielka Brytania, wpisaną do rejestru spółek w Londynie 9 lipca 2009 roku pod numerem 06957972.

Portal THEFAD - oznacza portal internetowy prowadzony przez THEFAD LTD w domenach internetowych, do których prawa przysługują THEFAD LTD, w szczególności w domenie internetowej thefad.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez THEFAD LTD do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

Serwis lub Serwis thefad.pl - serwis internetowy udostępniany przez THEFAD LTD w domenie internetowej thefad.pl.

Treści – wszelkie materiały/treści przekazywane THEFAD LTD przez Użytkownika, w szczególności teksty, grafiki, fotografie, materiały dźwiękowe, materiały wizualne i audiowizualne, bazy danych lub inne zestawienia oraz zawierające je pliki elektroniczne.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystającą z Serwisu thefad.pl oraz możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych THEFAD LTD), z zastrzeżeniem, że osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Formularz - oznacza stronę internetową Serwisu thefad.pl, która umożliwia Użytkownikowi przekazanie Treści w celu ich publikacji i rozpowszechniania (w tym w serwisach internetowych THEFAD LTD), a także udostępnienie THEFAD LTD danych osobowych Użytkownika w celu związanym z korzystaniem z możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 

III. ZASADY PRZEKAZYWANIA TREŚCI DO PUBLIKACJI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU THEFAD.PL.

 1. Serwis thefad.pl umożliwia Użytkownikom przekazywanie Treści w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści w serwisie internetowym THEFAD LTD. 
 2. Użytkownik przekazuje Treści za pośrednictwem poczty elektroniczne pod adresem info@thefad.co.uk, Formularza dostępnego w Serwisie thefad.pl, bądź innej formie ustalonej pomiędzy Użytkownikiem a THEFAD LTD. 
 3. Korzystanie z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl jest bezpłatne. 
 4. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl ani z tytułu wykorzystania, publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w całości lub we fragmentach) przez THEFAD LTD lub inne osoby na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 5. Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu thefad.pl mogą być czytane, odtwarzane, oglądane, komentowanie i ocenianie przez inne osoby, w tym nieodpłatnie, co dotyczy w szczególności innych osób korzystających z Serwisu thefad.pl. 
 6. Użytkownik przekazując Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl oświadcza, że:
 1. Przekazane Treści są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet 
 2. Przekazane Treści nie naruszają zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów; 
 3. Przekazane Treści są zgodne ze stanem faktycznym 
 4. Przekazane Treści nie zawierają treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym; 
 5. Przekazane Treści nie obarczają innych osób niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
 1. Przekazane Treści nie mogą naruszać prawa lub powodować naruszenie praw THEFAD LTD i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich; 
 2. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Treści przekazane za pośrednictwem Serwisu thefad.pl 
 3. Pliki elektroniczne przekazywane przez Użytkownika nie mogą zawierać wirusów komputerowych ani w żaden inny sposób zagrażać oprogramowaniu lub infrastrukturze THEFAD LTD lub osób trzecich. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Treści przekazywanych przez niego za pośrednictwem Serwisu thefad.pl, w szczególności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści, w zakresie umożliwiających udzielenie THEFAD LTD upoważnień określonych w Regulaminie oraz czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatnie) przez inne osoby. 
 5. Użytkownik udziela THEFAD LTD zgody na wykorzystywanie treści Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których THEFAD LTD publikuje treści Użytkownika. 
 6. Wszelkie działania wymienione w punkcie III 11., będą podejmowane bez ingerencji w treść przekazanych Treści, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści. 
 7. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do udzielenia THEFAD LTD upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwalania innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do przekazania przez niego Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl, udzielenia THEFAD LTD upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwolenia innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie. 
 9. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu thefad.pl. 
 10. Użytkownik z chwilą przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl upoważnia THEFAD LTD do:

a. publicznego rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych, w Internecie, odtworzenia radiowego i telewizyjnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

b. utrwalania i zwielokrotniania Treści w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzania do pamięci komputerów;

c. wprowadzania Treści do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo kopii;

d. dokonywania zmian i opracowań Treści oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania na zasadach takich samych jak w odniesieniu do Treści;

e. włączania całości lub fragmentów Treści do innych materiałów, opracowań lub/i utworów;

f. włączanie całości lub fragmentów Treści do baz danych oraz ich pobierania i wtórnego wykorzystania w całości lub istotnej części, co, do jakości lub ilości;

g. upoważniania osób trzecich do wykonywania uprawnień, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie Regulaminu.

17. Zapisy, o których mowa w punkcie III.16. Regulaminu należy traktować, jako nieodwołalną, bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzieloną THEFAD LTD przez Użytkownika wraz z prawem do udzielania sublicencji w takim samym zakresie. 

18. THEFAD LTD nie ma obowiązku publikowania, rozpowszechniania ani wykorzystania w żaden inny sposób Treści przekazywanych przez Użytkowników.

 

IV. WARUNKI PRZEKAZYWANIA TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU THEFAD.PL

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazujących Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl przetwarzane są przez THEFAD LTD dla celów związanych z przekazaniem Treści do publikacji za pośrednictwem Serwisu thefad.pl. 
 2. Przesłanie przez Użytkownika do THEFAD LTD Treści, jest równoznaczne:
  1. ze złożeniem oświadczenia, że przekazane przez Użytkownika Treści, a także pliki elektroniczne zawierające te Treści nie naruszają przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu;
  2. z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację i rozpowszechnianie przekazanych przez niego Treści anonimowo lub z podpisem podanym przez Użytkownika w Treści; 
  3. z upoważnieniem THEFAD LTD do przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celach związanych z przekazaniem przez Użytkownika Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl; 
  4. z upoważnieniem THEFAD LTD do dokonywania czynności określonych w punkcie III. 16 Regulaminu;
 3. Przekazane Treści przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu thefad.pl wyrażają jedynie opinię użytkownika.
 4. THEFAD LTD, jeśli postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przekazane za pośrednictwem serwisu thefad.pl

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. THEFAD LTD dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu umożliwiającego przekazywanie Treści było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, tabletów, smartfonów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże THEFAD LTD nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu thefad.pl lub jego poszczególnych elementów. 
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,
 3. w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3. THEFAD LTD zwraca Użytkownikom uwagę, że oni sami są odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu. W szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

4. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty należy również zawrócić uwagę na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do sytuacji takich stosowane jest niniejsze porozumienie. Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

5. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody THEFAD LTD, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z przekazywaniem Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl.

6. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie THEFAD LTD z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem przez Użytkownika praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych prawa do Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu thefad.pl.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu thefad.pl. Rezygnacja nie ma jednak wpływu na uprawnienia THEFAD LTD w stosunku do Treści przekazanych przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA THEFAD LTD

 1. THEFAD LTD dołoży wszelkich starań, aby serwisy internetowe oraz wszystkie usługi udostępniane za ich pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże THEFAD LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisów internetowych nieleżące po stronie THEFAD LTD lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 2. THEFAD LTD zastrzega sobie prawo do okresowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisów internetowych lub poszczególnych elementów wchodzących w skład danego serwisu internetowego, skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach Serwisu bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Użytkowników..
 3. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od THEFAD LTD.
 4. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług udostępnionych w Serwisie thefad.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.
 5. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje oraz za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.
 6. THEFAD LTD zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych dotyczących Użytkownika uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. THEFAD LTD zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji.
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy THEFAD LTD i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wielkiej Brytanii.
 9. Miejscem zawarcia i wykonania umowy w zakresie przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl jest miejsce, w którym THEFAD LTD ma siedzibę.

 

VII. KORESPONDENCJA

 1. THEFAD LTD kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej thefad.pl bądź na adres poczty elektronicznej info@thefad.co.uk
 3. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej. Korespondencję uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez THEFAD LTD do Użytkownika.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu thefad.pl.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@thefad.co.uk. za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej thefad.pl bądź listownie na adres siedziby THEFDA LTD.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji THEFAD LTD zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. THEFAD LTD rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

IX. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest THEFAD LTD.
 2. Użytkownik oświadcza, iż podane dane osobowe przekazuje dobrowolnie. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. THEFAD LTD zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia THEFAD LTD przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę THEFAD LTD.
 4. THEFAD LTD informuje, iż podczas korzystania z usług Serwisu thefad.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 5. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 6. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu cookies, udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

X. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie materiały zawarte na Portalu THEFAD są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu thefad.pl oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników. Stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących TheFad Ltd lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 3. Materiały zawarte na Portalu THEFAD mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkowników na własne potrzeby. Nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.
 4. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i inne materiały dostępne na Portalu THEFAD.
 5. Wszelkie materiały publikowane na Portalu THEFAD można wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych lub na użytek prywatny. Właściciel autorskich praw majątkowych do materiałów nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów.
 6. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Portalu THEFAD do celów innych niż edukacyjne (np. komercyjnych) wymaga każdorazowo pisemnej zgody THEFAD LTD.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. THEFAD LTD nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez THEFAD LTD szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: info@thefad.co.uk
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: info@thefad.co.uk
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu thefad.pl.
 6. THEFAD LTD zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu thefad.pl.

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przed wysłaniem materiałów zapoznałem/am się z Regulaminem przekazywania Treści do publikacji za pośrednictwem Serwisu thefad.pl i akceptuję jego postanowienia.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję