Szukaj w serwisie

×
28 lipca 2019

Dr Dariusz Stokwiszewski: Apel do instytucji Unii Europejskiej, o powiązanie prawa Polski do funduszy europejskich pod warunkiem poszanowania praworządności!

Dr Dariusz Stokwiszewski

Dr Dariusz Stokwiszewski

 

Zwracam się z apelem do przedstawicieli instytucji UE: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Dotyczy on rzeczy niezwykle ważnej, jaką jest „konieczność uzależnienia wielkości środków finansowych, które mają być przyznane Polsce na lata 2021 – 2027, od przestrzegania przez nią prawa”.

*

Jesienią b.r. w Polsce mają się odbyć wybory do parlamentu. Scenariuszem najbardziej prawdopodobnym jest to, że zwycięży w nich obecny obóz władzy, rządzący od 2015. Zjednoczona Prawica, kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, osobę eurosceptyczną i nieprzewidywalną stojącą na czele państwa, prowadzi je wprost do Polexit-u. Jest to tym bardziej dziwne, że prezes PiS nie pełni żadnej formalnej funkcji i nie ponosi za nic odpowiedzialności. Ewentualny Polexit jest z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej najgorszą z możliwych opcji.

Już na początku lat 90. XX wieku Polska stała się liderem przemian ustrojowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Po przystąpieniu do NATO (1999) oraz UE (2004) jej znaczenie jeszcze wzrosło, jako wschodniej flanki obu tych instytucji.

Gdy w roku 2015 rządy w Polsce przejęła koalicja Jarosława Kaczyńskiego, nastąpił stopniowy, nieustanny proces odchodzenia od demokratycznych standardów państwa prawnego, jakim Polska dotąd była. Nic nie wskazuje na to, aby to się miało zmienić. Przeciwnie, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W Polsce nie ma już praktycznie żadnej instytucji niezależnej od partii rządzącej. Demokracja stała się jedynie fikcją. Patrioci obawiają się tego, że po wygranych przez zły rząd wyborach, prawo przestanie obowiązywać, a prześladowania sędziów, prokuratorów i zwykłych obywateli nasilą się jeszcze bardziej.

Aktualnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości stoi polski rząd za łamanie prawa. Oskarżenie wniosła Komisja Europejska po wielokrotnych próbach rozmów z Warszawą. Mamy wielką nadzieję na to, że instytucja ta wyda sprawiedliwy wyrok w przedmiotowej sprawie i że sytuacja w Polsce ulegnie zmianie. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się naprawić wszystkich szkód wyrządzonych przez obecny obóz rządzący. A jeśli nawet, to nie nastąpi to szybko. Poza tym istotne jest to, że władza nie ma dobrej woli, aby zastosować się do decyzji TSUE. Jedynym argumentem za ponownym wstąpieniem na drogę prawa i demokracji może jedynie być argument pozbawienia obecnej władzy pieniędzy unijnych.

***

PhD. Dariusz Stokwiszewski: An appeal to the EU institutions, for linking Polish law to European funds, provided that the rule of law is in Poland respected!

I am appealing to the representatives of the EU institutions: the European Council, the European Commission and the European Parliament. It concerns an extremely important thing, which is „the necessity to make the amount of financial resources to be granted to Poland (for the years 2021 – 2027) conditional, upon its observance of the law"!

*

In the autumn of the year, elections to the parliament are to be held in Poland. The most likely scenario is that they will be won by the current power camp, ruling from 2015. The United Right, headed by Jaroslaw Kaczyński, a Eurosceptic and unpredictable person standing at the head of the state, leads it directly to Polexit. It is even more strange that the PiS president does not have any formal function and is not responsible for anything. Possible Polexit is the worst option from the point of view of Poland and the European Union.

Already at the beginning of the 1990’s, Poland became the leader of political changes in Central and Eastern Europe. And after joining NATO (1999) and the EU (2004), its importance grew as the eastern flank of both institutions.

When in 2015 the government in Poland was taken over by the coalition of Jarosław Kaczyński, there was a gradual and continuous process of moving away from the democratic standards of the rule of law that Poland has until now. Nothing indicates that it would change. On the contrary, the situation is becoming more tense. There is no longer an institution in Poland independent of the ruling party. Democracy has only become a fiction. Patriots are afraid that after winning by the wrong government, the law will cease to apply, and the persecution of judges, prosecutors and ordinary citizens will intensify even more.

At present, the Polish government stands before the European Court of Justice for the violation of law. The accusation was brought by the European Commission after repeated attempts to talk with Warsaw. We hope that this institution will issue a just sentence in the case and that the situation in Poland will change. However, we all realize that it is impossible to repair all the damage caused by the current ruling camp. And if it does, it will not happen quickly. In addition, it is important that the authorities do not have a good will to comply with the CJEU's decision. The only argument for re-entering the path of law and democracy can only be the argument of depriving the current authority of EU money.


PhD. Dariusz Stokwiszewski

 



Polub nas na Facebooku, obserwuj na Twitterze


Czytaj więcej o:



 
 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję